КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
І-ІІІ СТУПЕНІВ ім. М.І.ЖУЖОМИ

 

Звіт керівника 2016-2017н.р.
Глухівська загальноосвітня  школа-інтернат

І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми

 

 

 

 

 

ЗВІТ

КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ

Кострової

Любові Олександрівни

 

за 2016-2017 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Глухів

2017

 

 

«Про результати закінчення 2016-2017 навчального року» 

 

ВСТУП

 

   Доброго дня! Шановна громадо Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату  батьки, учителі – колеги, працівники школи. Сьогодні я буду вести розмову про нас учнів, учителів, батьків і, звичайно,  про директора. Усі ми разом є будівничі, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять лікарі, актори, інженери, художники, письменники. Майбутні. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику , мають інших кумирів . Між нами відстань часу , але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана , що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини йти до школи, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки  дітей у свою школу і чи пам’ятають пенсіонерів у шкільному колективі.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямами «українська філологія», «біотехнологічний». Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, міських методичних об’єднаннях учителів,  міських та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

 

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював за педагогічною проблемою «Формування різнобічної та гармонійно-розвинутої, національно-свідомої, високоосвіченої,  життєво компетентної  особистості. готової до життя і праці в умовах трансформації українського суспільства».

 

                           1.Управління закладом.

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія».

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

         Глухівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім.. М.І. Жужоми є комунальною власністю Сумської обласної ради. Управління та фінансування здійснюється Департаментом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1965 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 65 ар.. У 2016-2017 навчальному році працювало 54 педагогічних працівники  та 53 працівники  з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 346 учнів у 16 класокомплектах,  середня наповнюваність класів становить 21,6 учні.

 

 

2. Кадрове забезпечення.

 

     Тільки творчий , згуртований, об’єднаний спільною метою колектив може сподіватися на майбутнє. На сьогоднішній день колектив складається з 54 основних педагогів: з 2 - «вчителів –методистів», 8- «старших учителів», 18 - вищої категорії  9- першої категорії , 18- другої категорії , 9- спеціалістів. Аналіз вікового складу педагогів засвідчує, що майже 22 % учителів - це педагоги віком до 30 років, 18 % - це педагоги до 40 років, 38 % - це педагоги до 50 років, 4 % - це учителі віком до 54, 18% - 55 років і вище. Аналіз щодо стажу роботи учителів показує, що  педагогів зі стажем більше 20 років – 19 ( 35,2 %), 13 (24,1 %)  - до 20 років стажу, 18 (33,3 %) -  до 10 років, 4 (7,4 %) - до 3 років.

    Ці аналітичні дані дають змогу зробити висновок , що більшість педагогів з життєвим і професійним досвідом висококваліфіковані педагоги, майстри своєї справи. Ці дані також  засвідчують, що колектив постійно поповнюється молодими спеціалістами, учителі намагаються піднімати свій професійний рівень.

 

Якісний склад педагогічних кадрів 

За віком

За педстажем

20 - 30 років

12

До 3-х років

4

30 - 40 років

10

До 10-ти років

18

40 - 50 років

21

До 20-ти років

13

50 - 55 років

2

Понад 20 років

19

Понад 55 років

9

 

 

За категоріями:

За званнями:

Спеціалістів вищої категорії

18

Учителів-методистів

2

Спеціалістів І категорії

9

Старших учителів

8

Спеціалістів II категорії

18

 

 

Спеціалістів

9

 

 

Середній вік колективу       39 років 

 

 

        

3. Навчальна діяльність учнів

 

        Школа працювала над завданнями, які були поставлені відповідно річного плану. Річний план організовує навчально-виховний процес, дає змогу спрямовувати роботу колективу на розв’язання основних завдань поставлених школою, а наприкінці – оцінити отриманий результат. Відповідно аналізу результативності роботи закладу, щодо виконання річного плану слід визнати:

-         всі програми, відповідно викладання предметів, були виконані в повному обсязі;

-         дієво працювала програма роботи з обдарованими та здібними учнями;

-         продовжувалась робота над реалізацією проблеми «розвиток життєвої компетенції учнів в умовах сучасного навчального закладу»;

-         більш ефективного розвитку набула співпраця з вищими навчальними закладами;

-         на достатньому рівні знаходиться організація роботи педагогічного колективу щодо забезпечення виконання Закону України «про загальну середню освіту» та Закону України «Про мову»;

-         в повному обсязі виконані заплановані заходи з охорони здоров’я та життя дитини, з допризовної підготовки, організації спільної роботи школи, батьківського комітету й учнівського самоврядування;

-         була організована робота з молодими вчителями;

-          організацію методичної роботи, роботи методичних об’єднань вчителів можна оцінити н а добре ;

-         організація виховної роботи потребує корекції в 5х та 9х класах.

Розв'язання проблем і завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило шкільному колективу досягти певних успіхів. Серед них слід відзначити такі:

Педагогічний та учнівський колективи здобули 28 призових  місця в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 4 місця – в  обласному  етапі.

 

ІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад

 

№ з/п

ПІБ вчителя

2014-2015 н.р

2015-2016 н.р

2016-2017 н.р.

Всього

 1.  

Кабанова О.О.

1

-

-

1

 1.  

Плодиста Н.О.

-

-

1

1

 1.  

Бокова Н.М.

1

-

-

1

 1.  

Кутняк І.М.

1

1

1

3

 1.  

Никоненко З.О.

1

1

2

4

 1.  

Ащеулова І.П.

3

5

5

13

 1.  

Федосенко Л.І.

-

-

1

1

 1.  

Давиденко Н.О.

4

3

2

9

 1.  

Бондарев А.І.

1

2

1

4

 1.  

Шилова Н.В.

4

4

3

11

 1.  

Сакун О.П.

1

1

2

4

 1.  

Халюк А.М.

1

1

-

2

 1.  

Горий В.В.

2

2

1

5

 1.  

Зайцева Г.М.

1

1

1

3

 1.  

Павленко Є.О.

-

4

2

6

 1.  

Ткачова О.Д.

-

-

2

2

 1.  

Мінченко О.В.

-

-

3

3

 1.  

Саршаева Н.В.

-

-

1

1

 

Всього

32

29

28

89

 

 

 

ІІІ етап Всеукраїнських предметних олімпіад

№ з/п

ПІБ вчителя

2014-2015 н.р

2015-2016 н.р

2016-2017 н.р.

Всього

1

Кабанова О.О.

1

-

-

1

2

Ащеулова І.П.

2

1

2

5

3

Давиденко Н.О.

2

-

-

2

4

Шилова Н.В.

1

1

2

4

5

Бондарев А.І.

1

-

-

1

6

Сакун О.П.

1

-

-

1

Всього

9

2

4

15

 

 

 

 

 

Інформація

Глухівської загальноосвітньої  школи-інтернату ім. М.І.Жужоми

про участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін

 

Навчальний рік

ІІ етап

ІІІ етап

ІV етап

Учасників

Переможців

%

Учасників

Переможців

%

Учасників

Переможців

%

1

2011-2012

134

58

43.3

19

11

57.9

1

0

0

2

2012-2013

130

53

40.8

22

14

63.6

2

1

50

3

2013-2014

191

71

37,2

14

11

78,6

3

0

0

4

2014-2015

97

32

32,9

14

9

64,3

0

0

0

5

2015-2016

124

29

23,4

6

2

33,3

0

0

0

6

2016-2017

114

28

24,6

6

4

66,7

0

0

0

Найбільш ефективною формою роботи  з обдарованими учнями є робота учнівського наукового товариства “Альтаїр”, що діє в школі протягом 19 років. Наукова практика,  дослідницько-пошукова робота школярів – це один із видів навчальної діяльності, спрямований на вирішення поставленої проблеми. В результаті цієї роботи учні відкривають нові знання, розвивають свої творчі здібності. Саме тут вони проходять першу школу дослідництва, знайомляться з різними галузями науки, розвивають свою творчу думку, реалізують прагнення до наукового пошуку. У  цьому навчальному році   5 учнів  брали участь  у конкурсі- захисті наукових робіт МАН.  Троє з них  виборола призові місця. (Данильченко Анна– І місце, Суходуб Сергій  – ІІ місце, Савощенко Світлана – ІІІ місце)   (учителі   Давиденко Н.О., Ащеулова І.П.)

Данильченко Анна та Суходуб Сергій брали участь  у ІІІ етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН.  Суходуб Сергій отримав диплом 3 ступеня.

 

             ІІ етап конкурсу-захисту наукових робіт МАН

№ з/п

ПІБ вчителя

2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Всього

1

Шилова   Н.В.

-

-

-

2

-

2

4

Кабанова О.О.

1

-

1

2

-

4

5

Ащеулова І.П.

-

1

1

-

1

3

6.

Давиденко Н.О.

-

-

1

-

2

3

 

 

Звіт про навчальні досягнення учнів

Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату

І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми за  2016 – 2017 н.р.

 

Клас

На 05.09

На кінець року

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Не атестовані

Примітка

Середній бал

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

прибув

вибув

1

24

25

-

-

-

-

-

-

-

-

24

100

1

0

-

2

24

24

-

-

-

-

-

-

-

-

24

100

0

0

-

3

33

33

2

6,1

15

45,4

16

48,5

0

0

0

0

1

1

7,6

4

38

37

8

31,6

15

40,5

14

37,8

0

0

0

0

0

1

8,1

1-4 класи

119

119

10

14,2

30

42,9

30

42,9

0

0

48

40,3

2

2

7,9

5

41

41

8

19,5

8

19,5

25

61

0

0

0

0

1

1

7,8

6

28

27

1

3,7

7

25,9

19

70,4

0

0

0

0

0

1

7,5

7

53

52

3

5,8

16

30,8

33

63,4

0

0

0

0

0

1

7,4

8

40

38

3

7,8

8

21,1

27

71,1

0

0

0

0

0

2

7,1

9

41

39

1

2,6

9

23,1

29

74,3

0

0

0

0

0

2

7,2

5-9 класи

203

197

16

8,1

48

24,4

133

67,5

0

0

0

0

1

7

7,4

10

16

16

2

12,4

7

43,8

7

43,8

0

0

0

0

0

0

8,4

11

14

14

2

14,2

6

42,9

6

42,9

0

0

0

0

0

0

8,2

10-11 класи

30

30

4

13,4

13

43,3

13

43,3

0

0

0

0

0

0

8,3

Усього

352

346

30

10,1

91

30,6

176

59,3

0

0

48

13,9

3

9

7,9

 

 

 

Порівняльний аналіз  навчальних досягнень учнів

Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату

І-ІІІ ст. ім. М.І.Жужоми  за  2015 -2016 н.р. та 2016-2017 н.р.

Клас

Дітей на кінець року

Середній бал

Учнів, які засвоїли матеріал на високому рівні

Учнів, які засвоїли матеріал на достатньому рівні

Учнів, які засвоїли матеріал на середньому рівні

Учнів, які засвоїли матеріал на початковому рівні

 

 

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

 

 

 

 

1-4 класи

 

 

2015-2016 н.р.

135

8,4

17

15,3

52

46,8

42

37,9

0

0

 

 

 

 

2016-2017 н.р.

119

7,9

10

14,2

30

42,9

30

42,9

0

0

 

 

 

5-9 класи

 

 

15-16 н.р. 2015-2016 н.р.

203

7,6

9

4,4

63

31,1

131

64,5

0

0

 

 

2016-2017 н.р.

197

7,4

16

8,1

48

24,4

133

67,5

0

0

 

 

10-11 класи

 

 

2015-2016 н.р.

35

8,3

4

11,4

12

34,3

19

54,3

0

0

 

 

2016-2017 н.р.

30

8,3

4

13,4

13

43,3

13

43,3

0

0

 

 

Разом

 

 

2015-2016 н.р.

373

8,1

30

8,6

127

36,4

192

55

0

0

 

 

2016-2017 н.р.

346

7,9

30

10,1

91

30,6

176

59,3

0

0

 

 

 

 Як бачимо в школі назріває вагома проблема зменшення контингенту учнів.  Порівняно з попереднім роком якість освітніх досягнень учнів зменшилася на 7%.

 

 

 

4. Методична робота.

 

Методична робота — цілісна система заходів, які прискорюють фор­мування педагогічного досвіду та спрямовані на всебічне підвищення професійної майстерності педагогів, на збагачення й розвиток творчого потенціалу колективу, на досягнення високих результатів навчання й ви­ховання.

Згідно з річним планом роботи школи на 2016-2017 навчальний рік педагогічний колектив школи працював над єдиною методичною  проблемою «Формування різнобічної та гармонійно-розвинутої, національно-свідомої, високоосвіченої,  життєвокомпетентної  особистості, готової до життя і праці в умовах трансформації українського суспільства» .

      До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо.

  Одним із дієвих засобів впливу на розвиток професіоналізму  вчителя є систематична робота методичних об ̓єднань. Методичні предметні кафедри активізували форми методичної та фахової підготовки кожного вчителя. Використання інтерактивних форм і методів, креативний підхід кожного вчителя сприяли підвищенню якості навчально-виховного процесу.

    Одною з ефективних форм роботи методичних  об ̓єднань  є проведення предметних декад, які демонструють роботу кожного вчителя, дозволяють розкритись творчості кожної дитини та є одним з джерел формування інтересу до кожного навчального предмету. У кінці декади традиційним стало проведення виставки творчих робіт вчителів та учнів з предмету, на яких  всі учасники навчально-виховного процесу демонструють самостійно виготовлені наочні посібники та дидактичний матеріал з предмету.

         В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовувались можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи вчителів та вихователів, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріали учасників Всеукраїнських та обласних освітянських конкурсів, відеотека, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо.  Результативність роботи методичних об¢єднань представлена в таблиці.

 

Результативність роботи Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. М.І.Жужоми за  2015-2016 навчальний рік

Методичне об’єднання

К-сть учителів

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

Навчальний предмет

Участь в конкурсах

1.   

Вчителів іноземної мови та зарубіжної літератури

5

1 перемо-жець:

ІІІ місце – 1

 

-

Англійська мова

Німецька мова

Російська мова

 Зарубіжна література

 1. Всеукраїнський конкурс «Гринвіч»:

всього 35 уч.

золоті сертифікати – 7уч.

срібні сертифікати – 8уч.

бронзовий  сертифікат – 1уч.

 

 1. Конкурс «Сонячна квітка» 

Всього 17 уч.

 переможців – 9 уч.

2.   

Вчителів української мови та літератури

3

1 переможець

ІІІ місце – 1

-

Українсь-

ка мова та

українсь-

ка літерату-

ра

 1.  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

2       переможців  ІІ етапу;

 1. Міжнародний конкурс знавців української мови імені П.Яцика:

3 переможці ІІ етапу;

 

 3. Всеукраїнська гра «Соняшник»

Учасників – 48уч.,

Переможці Всеукраїнського рівня -8уч.

Переможці регіонального рівня  - 31уч.

Учасники  - 9уч.

4.Обласна науково-практичній конференції «Перший крок в науку» - ІІ етап – 2 переможці .

 

5.  Міський конкурс творчих робіт «Ліс і ми» - І місце – 1

 

3.   

Вчителів природничих дисциплін, основ здоров’я  та фізичної культури

5

11 перемож-ців:

І місце – 6

ІІ місце – 4

ІІІ місце – 1

3 пере-можці:

І місце – 0

ІІ місце – 1

ІІІ місце – 2

Біологія

Географія

Хімія

Екологія , Основи здоров’я, Фізична культура

 

1.Конкурс-захист наукових робіт МАН:

І місце  у ІІ етапі

2.Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок-осінній 2016»:

Всього учасників - 21  1 диплом  «Золотий  

колосок» - 1 , дипломи «Срібний колосок» - 17 , дипломи учасників - 3 .

3. Всеукраїнський конкурс міжшкільних проектів Dream Eco (Чиста мрія)

-  II місце

4. ІІ Всеукраїнський Інтернет конкурс «Учитель року - 2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок», Диплом у номінації «Біологія», учитель ерудит ( Шилова Н.В.);

5. Обласна науково-практична конференція «Перший крок у науку».

- I місце;

6 . Всеукраїнський патріотичний фестиваль «Козацький гарт» - ІІ місце;

7. Обласна спартакіада серед інтернатних навчальних закладів – І місце;

 

8. Обласні змагання з волейболу – ІІ місце (дівчата);

 

9. Міська спартакіада – ІІІ місце

 

 

3.   

Вчителів точних дисциплін

6

10 перемож-ців:

І місце – 3

ІІ місце – 0

ІІІ місце – 7

-        

Математика

Алгебра

Геометрія

Фізика

Інформатика

Астрономія

 1. Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»: брало участь – 28 уч.,  відмінний результат – 16, добрий результат – 10 уч., учасники –2 учні.
 2. Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерного мислення «Бербас»

всього- 15,

 добрий результат – 12, учасник - 3.

Фізичний конкурс «Левеня – 2017»: брало участь –31  уч.

 

 

 

 

4.   

Вчителів суспільного та естетично

го циклів

5

4 перемож-ців:

І місце – 0

ІІ місце – 2

ІІІ місце – 2

 

-

Всесвітня історія

Історія України

Правознавство

Музика

Образо-творче мистецтвоТрудове навчання

1.Конкурс-захист наукових робіт МАН:

      ІІІ місце  у ІІІ етапі

ІІ та ІІІ  місця  у ІІ етапі ;

2.  Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова-2017»

Учасників – 21,

диплом І ступеня – 1 ,

диплом ІІ ступеня - 5,

диплом ІІІ ступеня – 3.

3. Міжрегіональний конкурс науково-дослідницьких робіт «Учнівські  перлини Сіверщини - 2017» ІІ місце – 1уч. ;

 

4.Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» ( обласний етап)     

І місце – 1уч.,

ІІ місце – 1 уч., ІІІ місце – 1 уч.;

5.  Обласний   фестиваль "Сходинки духовності" – І місце

6. Міський фестиваль "Мистецький водограй"- лауреати.

 

5.   

Вчителів та вихователів початкової ланки

10

-

-

1 клас

2 клас

3 клас

4-А клас

4-Б клас

 

 1. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «Кришталева сова-2017»

Учасників – 25,

диплом І ступеня – 24 ,

диплом ІІ ступеня - 1,

 1. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Всього учасників – 6 , переможців – 1 (ІІ етап

3.Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок»

Колосок осінній. 2016

Всього учасників: 65 , золотий колосок –65; 4. 4. 4.  Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру  2016»

Всього учасників: 34  

відмінний результат – 23, добрий результат – 1 уч., учасники –10 учні.

 

5. Всеукраїнський конкурс «Патріот»

Всього учасників - 3, золотий сертифікат – 3, 

6.Міжнародна природнича гра-конкурс «Геліантус»

Всього 3 учасників, Диплом І ступеня – 1 уч.

 1. Всеукраїнська гра «Соняшник»

 відмінний результат- 3 уч. , добрий результат – 1 уч.

 

7.   

Вихователів

18

-

-

 

1. Всеукраїнський творчий конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

1 призер обласного етапу (ІІ місце), 1 призер міського етапу (ІІ місце)

 1. Обласний проект «Творимо культуру миру разом».

Проект «Твори добро, бо ти ‒ людина!»

1творчий колектив – переможці;

 1. Міський конкурс-виставка

«Квіти для Богородиці»

Учасників – 18, переможців – 4;

 1. Міський конкурс творчих робіт «Радість добрих справ»

 Учасників – 3,

І місце – 1, ІІ місце – 2 ;

 1. Міська виставка-конкурс дитячих робіт «За віконечком Різдво»

 Учасників – 20 , переможців – 3;

 1. Міський конкурс «Радість великодня»

Учасників – 20 , переможців – 3;

 

 

 

 

Стимулом для підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів стала атестація педагогічних працівників. Атестації минулого навчального року підлягало 11  педагогів. Пройшли  атестацію  11 педагогічних працівників.

 

Атестаційна  комісія Департаменту освіти:

•  3 — підтвердила вищу категорію;

•  1 — присвоїла звання «старший учитель»;

 

Шкільна атестаційна комісія підтвердила:

І категорія – 1 педагогічному працівнику;

встановила:

І категорія – 2 педагогічним працівникам;

II категорію – 5 педагогічним  працівникам;

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю адміністрація дотримувалася норм управлінської етики, застосовувала різноманітні діагностичні методики, ураховувала самооцінку вчителів, оцінки батьків і учнів. Підвищення кваліфікації пройшли  10 педагогів; з них дистанційну перепідготовку пройшли  2 вчителів  .

 

5. Соціальний захист.

 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 4;
 • Напівсиріт – 22;
 •  з сім ї одинокої матері – 62;
 •  з неповних сімей – 124;
 • інвалідів – 3;
 • чорнобильців – 1;
 • малозабезпечених -18;
 • багатодітних – 29;
 • переселенці із зони АТО – 5.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: обласний фестиваль «Таланти багатодітної родини»,участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у ПК, подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Сузір’я».Діти з пільгових категорій за кошти обласного бюджету мають змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах: «Молода гвардія»(1), «Артек Буковель» (1), «Ровесник»(50) та інших.З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

 

6. Виховна та позакласна робота

 

Сьогодні школа –інтернат – це передусім простір життя учня, де він здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності, самоствердження.

   Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності. Педагоги нашої школи постійно працюють над вдосконаленням існуючих та розвитком інноваційних форм виховної роботи з учнями. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

   Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

 

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

Національно-патріотичне виховання.

Громадянське.

Правова освіта.

•Трудове виховання.

Військово-патріотичне.

• Фізичне виховання.

• Екологічне виховання.

Родинно-сімейне.

Формування здорового способу життя

 • інтелектуальне виховання

Проведемо перелік заходів,  у яких за 2015-2016 н.р. рік взяла участь наша школа і показала активність та відмінні результати:

 

v Творчий колектив школи досяг таких результатів:

 

-         І місце в обласному фестивалі «Сходинки духовності»;

-         ІІ місце (Бакаєв Віталій) в обласному етапі Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;

-         4 переможця обласного фестивалю «Співуча веселка»;

-         Диплом учасників обласного соціального проекту «Творимо культуру миру разом»;

-          І місце в міських  змаганнях за програмою фізкультурно-патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт»;

-         ІІ місце в зональних змаганнях  «Козацький гарт»;

-         ІІ місце в міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

-         5 лауреатів міського фестивалю «Мистецький водограй»;

-         Диплом учасників міського конкурсу дитячих творчих робіт «Світ без насильства»;

-         6 призових місць в міській виставці «Квіти для Богородиці»;

-         3 призових місця в міському творчому конкурсі «Радість добрих справ»;

-         6 призових місць в міській виставці-конкурсі «За віконечком Різдво»;

-         3 призових місця в міському етапі Всеукраїнського дитячого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;

-         8 призових місць у міській виставці «Великодня радість»;

-         7 призових місць у міській виставці робіт учнів молодшого шкільного віку з початкової технічної творчості;

-         6 призових місць у міській виставці технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»;

Спортивні досягнення

Х V Обласна спартакіада:

-         І місце у змаганнях з легкоатлетичного кросу;

-         ІІІ місце у змаганнях з дартсу;

-         І місце у змаганнях з перетягування канату;

-         І місце у змаганнях з настільного тенісу;

-         І місце у змаганнях з шашок;

-         І місце у змаганнях з лижних перегонів;

-         ІІІ місце у змаганнях з мінфі-футболу;

-         ІІІ місце у змаганнях з легкоатлетичного чотириборства.

ІІ місце в обласних змаганнях з волейболу в залік ХХV спортивних ігор школярів серед команд дівчат І групи.

    ХХV спортивні ігри школярів (міська спартакіада)

-         змагання з футболу (хлопці) – ІІІ місце;

-         змагання з волейболу (дівчата) – І місце;

-         змагання з баскетболу (дівчата) – ІІ місце;

-         змагання з баскетболу (хлопці) –ІІІ місце;

-         змагання з легкоатлетичного чотириборства –ІІ місце;

-          «Олімпійське лелеченя» - ІV місце;

-         змагання з легкої атлетики – ІІ місце.

-         ІІ місце з баскетболу на кубок О.Станкевича (Хлопці).

-         ІV місце  в святі «Тато, мама, я – спортивна сім’я»

 

 

7. Правовиховна робота.

 

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • Ø тематичні загальношкільні лінійки та класні години
 • зустрічі з юристами
 • конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати»
 • лекції, бесіди на правову тематику
 • анкетування
 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів
 • уроки правознавства
 • олімпіади з правознавства
 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями
 • батьківські лекторії
 • відвідування проблемних сімей вдома.

  Практичним психологом та соціальним педагогом  школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрематютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин.

 

8. Профорієнтаційна робота.

 

     Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Глухівській школі- інтернаті здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню  сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

     Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали у цьому працівники міського центру зайнятості.

      Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі дев’ятикласники працевлаштовані, з них близько 38,9% продовжили навчання у 10-му класі, інші – у  навчальних закладах професійної освіти. Серед минулорічних випускників 11-х класів 90,9% вступили у ВНЗ,  причому 90% випускників вступили на бюджетну форму навчання.

 

 

9. Співпраця з батьками.

 

       Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

      Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Глухівській школі-інтернат є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники Глухівського РВУМВС, Глухівської ЦРЛ, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

 

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

 

     Медичне обслуговування учнівта працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює 2 медичні сестри, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань.

       Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2016-2017н.р. оглянуто 348 учнів -100%, отримали довідку 086 – 1/0 всі учні школи. Виділена диспансерна група учнів – 98 чол., які мають захворювання:

 

№ п/п

Захворювання

2013-2014н.р.

2014-2015н.р.

2015-2016н.р.

 

1

Порушення опорно-рухового апарату

17

13

17

24

2

Зір

27

21

22

17

3

Органічні захворювання органів ЦНС

4

5

2

6

4

Функц. захворювання серцева судинної системи

8

10

5

5

5

Захворювання органів дихання

25

23

13

21

6

Шлунково-кишкового  тракту

5

5

9

13

7

Нирки

2

2

1

2

8

Кров

1

1

1

1

9

Ендокринна система

17

16

8

9

 

     Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно проходить  оздоровлення вихованців у пришкільному таборі «Сузір’я». Цього року вихованцями табору стали 189 учнів школи.

 

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

     Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

     На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

    Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках-12; з них на уроках  фізкультури - 3 учнів  та вдома - 11учнів. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

            12. Фінансово господарська діяльність.

 

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в Глухівській загальноосвітній школі -інтернаті. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень,капітальний харчоблоку, навчальних кабінетів, фарбування огорожі та спортінвентарю, ремонт цоколю, частини електродротів, замінено 120 ламп розжарювання на енергозбережувальні. 

     Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти, дообладнуються сучасними меблями .

     За 2016-17 навчальний  рік продовжено капітальний ремонт шкільної  їдальні на суму 553 900. Замінено 23 вікна на металопластикові в спортивній залі, в коридорах, спальному корпусі. Витрачено на цей ремонт  195 000  грн. За кошти обласного бюджету придбано для харчоблоку  новий  металевий посуд  (12396) Витрачено на ремонт школи 58300, на ремонт котельні 152150грн.

     Отримано благодійних внесків на суму 16883грн.. А саме 1 телевізор 8500 грн., тумбочки - 800грн.(Москаленко А.О.), мотокоса – 1800 грн., комп’ютер – 1000 грн.(батьки 5б класу).  З бюджету розвитку придбано 19 комп’ютерів: 14 – обладнано комп’ютерний клас, кабінети біології, географії, математики, початкова школа; та два принтери на суму 10647.

Планується заміна віконних гардин  в кабінетах та  спальному корпусі (20448), поповнення м’якого інвентарю на суму 60000 грн.,

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

 • капітального ремонту потребують системи  опалення, каналізації;
 • для попередження руйнування будівлі, з метою створення безпечних умов перебування дітей у закладі під час навчального-виховного процесу фасад школи потребує повної реконструкції;
 • Ø заміни потребує пожежна сигналізація в учбовому корпусі та підключення її до пожежного пульту;
 • продовження    капітального ремонту потребує шкільна їдальня;

Це вимагає величезних коштів, яких немає у бюджеті  школи. Фінансова криза

теж відіграє тут роль — ціни на матеріали різко підскочили.

Щиро вдячна вам, шановні батьки, за надання спонсорської допомоги при ремонті  класних приміщень, яку ви надаєте кожного року.

 

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

1.Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-   навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

-   реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

-   діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-   у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-   школа підтримує свій позитивний імідж;

-   створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-   методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-   створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

2.Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

-   підвищення якості освітніх послуг;

-   підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-   створення цілісної системи моніторингу НВП;

-   активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

-   недостатня результативність ЗНО;

-   неефективне використання ресурсної бази кабінетів інформатики;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

Єдина педагогічна тема та завдання на 2017/2018 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому  наш закладу в 2017-2018 навчальному році, розпочинає роботу над педагогічною проблемою «Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційних та здоров’язберігаючих  технологій в умовах профільного навчання».

Місія школи:

- гарантоване надання загальної середньої освіти у співвідношенні з державними стандартами освіти  ;

-  забезпечення всебічного розвитку громадянина України, який вміє: критично мислити, співпрацювати з іншими та поважати їх права, брати участь у суспільно-політичному житті, бути конкуренто здатним і підготовленим до життя в умовах глобалізації економічного простору;

- всебічна підтримка особистості учня, його інтересів, потреб, розвиток творчих здібностей та турбота про емоційне благополуччя;

-  моделювання школи самовираження особистісного розвитку екзистенціальних компетенцій.

Стратегічна мета школи:

- підвищення рівня якості освітніх послуг;

-  створення авторського новаторського та перспективного педагогічного досвіду в організації навчально-виховного процесу по розвитку мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності як засобу підвищення його результативності;

- перехід на нові підходи до організації методичної роботи, нові засади управлінської діяльності в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід.

Головні завдання школи:

- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;

- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для  9-х класів;

-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

-  створення „ситуації успіху” для кожного учня;

- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;

- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів дітей із соціально незахищених сімей  та профілізації школи;

- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;

- формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.

Умови досягнення головних завдань школи

          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти;

- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

 

Складовими частинами єдиної педагогічної проблеми є:

В управлінні:

-         оптиматизація методичної роботи школи;

-         створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

-         підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

-         сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

-         створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

-         розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

 

У навчанні:

-         реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

-         посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

-         управління результатами та якістю навчання;

-         удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

-         розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

 

У вихованні:

-         виховання потреби здорового способу життя;

-         педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

-         оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

-         управління процесом соціалізації учнів;

-         розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

-         соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

-         розвиток елементів державно-громадського управління;

-         оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у учнівському середовищі;

-         активізація правового виховання;

-         розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

 

Психолого-педагогічні задачі:

-         забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

-         психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

-         оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

-         психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

 

    Шановні учасники зборів, на цьому я закінчую свій звіт.Тож будьмо завжди разом – школа, сім'я, громадськість. Сподіваюся на співпрацю. Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними, конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими , але найголовніше гарними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить.

 

 

 

 

ПРОЕКТРІШЕННЯ

         Заслухавши та оговоривши доповідь директора школи вирішили:

 1. Визнати роботу педагогічного колективу у 2016-2017 навчальному році  щодо реалізації поставлених завдань річного плану на достатньому рівні.

Адміністрація школи.

 1. Продовжити роботу над реалізацією програми з талановитими та обдарованими учнями.

Методичний кабінет

 1. Оголосити подяки вчителям, що підготували призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та призерів ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт при Сумському територіальному відділенні МАН із занесенням до трудової книжки.

Директор школи

 1. Створити  умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;
 2.  Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;
 3.  Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;
 4.    Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,

Директор школи

 

 1. Посилити контроль та усунути визначені недоліки:

ü робота з попередження травматизму;

ü організація контролю з відвідування учнями школи;

ü відповідність виставлення оцінок;

ü організація роботи в позаурочний час, робота бібліотеки;

ü дотримання морально-етичних норм серед учнівського та педагогічного колективу

ü  відповідальність педагогічного колективу за веденням шкільної       документації

 Создан 04 дек 2017